DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN

Društvu REMINGTON REALTY d.o.o. važno je zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka. Politikom privatnosti želimo pružiti relevantne informacije o obradi Vaših osobnih podataka, načinima na koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, koliko ih dugo čuvamo, s kime se Vaši podaci dijele i na koji način možete ostvariti svoja prava. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti koja sadrži pravila obrade podataka te ujedno predstavlja i Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, a ako imate bilo kakvih pitanja slobodni ste nas kontaktirati putem e-mail adrese office@remingtonchristiesre.hr i na sva Vaša pitanja rado ćemo odgovoriti.

 1. OPĆE INFORMACIJE

REMINGTON REALTY d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke kako u okviru svog redovitog poslovanja (što uključuje ali se ne ograničava na posredovanje u prometu nekretninama), tako i podatke o Vašim aktivnostima na Stranici. U tom opsegu djelujemo kao Voditelj obrade i važno nam je zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka. Vodimo računa da podatke obrađujemo u skladu s relevantnim zakonskim propisima, a osobito s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od dana 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

 1. POJMOVI

Pojmovi iz Politike privatnosti imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi. Izrazi koje koristimo u ovoj Politici privatnosti, a imaju rodno značenje, koristimo neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.

Voditelj obrade – pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka je REMINGTON REALTY d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Maršala Tita 81/1, OIB: 37143277687, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem (MBS) 040407074, zastupano po direktoru Ivanu Kovačiću, Bregi, Zvančići 54K, OIB: 06154233722;

Zajednički voditelji obrade – dva ili više voditelja obrade koji zajednički određuju svrhu i način obrade podataka;

Izvršitelj obrade - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje podatke u ime voditelja obrade REMINGTON REALTY d.o.o. Izvršitelj obrade obrađuje osobne podatke u ime i prema uputama Voditelja obrade, poput pružatelja knjigovodstvenih usluga, informacijsko-komunikacijskih usluga, drugih osoba radi izvršenja ugovora o posredovanju i slično.

Osobni podaci – podaci o fizičkoj osobi koja je identificirana ili koju je moguće identificirati po jednoj ili više specifičnih karakteristika. U ovoj Politici privatnosti „osobni podaci“ odnose se na informacije koje nam pružate o sebi, uključujući (ali ne isključivo) ime, prezime, kontakt podatke, adresu, IP adresu,  podatke o lokaciji, mrežni identifikator, podatke prikupljene putem kolačića i drugih sličnih tehnologija i podatke koje ste pružili u okviru izvršavanja ugovora o posredovanju ili drugih usluga koje ste od nas zatražili;

Politika – ova Politika privatnosti koja sadrži informacije o obradi osobnih podataka te korištenju kolačića i sličnih tehnologija praćenja na Stranici.

Uredba – Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od dana 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Stranica – web stranica koju  održava Voditelj obrade, na domeni [https://www.remingtonchristiesre.hr/hr/], dostupna putem web preglednika.

Ispitanik/Korisnik – fizička osoba, tj. pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koju se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, osobni identifikacijski broj, lokacijski podaci, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca kao i  svaka fizička osoba koja posjećuje Stranicu ili koristi jednu ili više usluga ili funkcija opisanih u Politici.

Uređaj – znači elektronički uređaj putem kojeg Korisnik ostvaruje pristup Stranici.

 1. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade dužan se prilikom obrade osobnih podataka pridržavati načela određenih Uredbom. Zbog navedenog, isključivo obrade koje se provode sukladno načelima navedenim u ovom članku, a koja su u skladu s načelima određenima u Uredbi, mogu se smatrati zakonitima.

Voditelj obrade vrši obradu osobnih podataka poštujući sljedeća načela:

 1. Zakonitost, poštenost i transparentnost

Voditelj obrade obrađuje podatke prema svim važećim zakonskim odredbama, štiteći sva potrebna prava ispitanika. Voditelj obrade će ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka.

 1. Ograničenje svrhe

Voditelj obrade prikuplja podatke u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih dalje ne smije obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Međutim, moguća je daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 1. Smanjenje količine podataka

Voditelj obrade obrađuje isključivo podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju.

 1. Točnost

Podaci moraju biti točni i ažurni. Voditelj obrade dužan je poduzeti razumne mjere radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni bez odlaganja izbrišu ili isprave.

 1. Ograničenje pohrane

Podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Dulja razdoblja čuvanja moguća su samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Uredbom.

 1. Cjelovitost i povjerljivost

Voditelj obrade dužan je obrađivati podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 1. kategorije ispitanika

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke Ispitanika, odnosno ugovornih strana, nalogodavca kupca/najmoprimca/zakupoprimca i nalogodavca prodavatelja/najmodavca/zakupodavca na temelju ugovora o posredovanju, poslovnih partnera, zakonskih zastupnika i/ili radnika u pravnim osobama koje su naši poslovni partneri, trećih osoba kao što su punomoćnici i zastupnici stranaka, te posjetitelja Stranice.

 1. KATEGORIJE PODATAKA

Voditelj obrade obrađuje različite kategorije osobnih podataka ovisno kategoriji Ispitanika i svrhama obrade, a prvenstveno obrađuje:

5.1. Podatke za identifikaciju i kontakt kao što su:

 • Ime i prezime/naziv, tvrtka;
 • Osobni identifikacijski broj/matični broj subjekta;
 • Datum rođenja;
 • Broj telefona;
 • E-mail adresa;
 • Adresa prebivališta, boravišta, stanovanja odnosno sjedišta;
 • IP adresa ili drugi identifikatori i podaci prikupljeni putem kolačića ili drugih sličnih tehnologija; podaci koje su korisnici ostavili posjetom profila na društvenim mrežama (uključujući komentare, oznake „sviđa mi se“, mrežne identifikatore i sl.);
 • Naziv dokumenta, broj dokumenta, fotografija i ostali podaci sadržani u identifikacijskim dokumentima (kao što su osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole i drugi dokumenti za potrebe identificiranja klijenata)

5.2. Računovodstvene podatke kao što su:

 • Naziv banke
 • IBAN
 • Druge financijske i bankovne podatke potrebne za izvršenje transakcije;

5.3. Podatke vezane uz zaposlenje i ostvarenje radnopravnog statusa;

5.3. Podatke potrebne za izvršenje ugovorenih usluga kao što su:

 • Fotografije i videozapisi (kao što su fotografije i videozapisi nekretnina, lokacija i dr.);
 • Druge podatke prikupljene na temelju ugovornih odnosa.

Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka, odnosno podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

 1. PRAVNI TEMELJ I SVRHA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo putem našeg redovitog poslovanja kao i kroz naše web stranice radi pravilne realizacije naših usluga i nesmetanog funkcioniranja Stranice. Vaši podaci prikupljaju se tako primjerice prilikom sklapanja ugovora o posredovanju, prilikom posjećivanja naše Stranice, prilikom ostavljanja vaših podataka putem namjenskih obrazac, prilikom prijave na naš newsletter, prilikom slanja upita putem obrasca za kontakt, prilikom rezervacije objekta, korištenjem web kolačića, putem javnih profila na društvenim portalima i to Facebook, Instagram, Linkedin. U vezi s time obrađuju se podaci koje su ostavili posjetitelji ovih profila (uključujući komentare, lajkove, mrežne identifikatore) te u drugim situacijama koje su potrebne radi obavljanja redovitog poslovanja i izvršavanja zatraženih usluga, odnosno izvršavanja obveza na temelju ugovornih odnosa.

U slučaju prikupljanja podataka putem društvenih mreža, pored Voditelja obrade REMINGTON REALTY d.o.o., operater relevantne platforme društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram, Linkedin sl.) neovisni je Voditelj obrade. Operater društvene mreže kao neovisni Voditelj obrade također vrši obradu osobnih podataka, i to prema uvjetima koje su korisnici prihvatili prilikom registracije na određenoj društvenoj mreži. Informacije o obradi podataka pojedinog operatera platforme društvene mreže dostupne su na njihovim mrežnim lokacijama.

U pogledu obrade podataka u svrhu kreiranja analitike stranice, promidžbe, marketinga i oglašavanja, REMINGTON REALTY d.o.o. i operater društvene mreže koji pruža uslugu korištenja analitičkih podataka smatraju se zajedničkim voditeljima obrade. Pružatelj usluge kreiranja analitike stranice pruža zbirne statističke podatke kreirane iz određenih događaja zabilježenih na poslužiteljima operatera društvene mreže kada korisnici komuniciraju sa stranicama i sadržajem povezanim s njima.

Osobne podatke Ispitanika prikupljamo i obrađujemo na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova određenih u članku 6. stavku 1. Uredbe:

 1. Izvršavanje zakonskih obveza Voditelja obrade. Tada je obrada podataka nužna zbog važećih pravnih propisa, primjerice Zakona o posredovanju u prometu nekretninama te drugih propisa iz poreznog, trgovačkog, kaznenog prava, propisa o sprječavanju pranja novca i drugih područja, uključujući u vezi s provođenjem nadzora od strane nadležnih državnih tijela te u slučaju zakonske dužnosti dostavljanja podataka;
 2. Obrada je nužna za sklapanje i izvršavanje ugovora u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora;
 3. Privola ispitanika za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
 4. Kada je obrada nužna kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika;
 5. Legitiman interes Voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete, primjerice vođenje poslova i upravljanje odnosima sa strankama, informiranje o uslugama, marketing i slično.

Osobne podatke Ispitanika prikupljene na temelju jedne od gore navedenih pravnih osnova obrađujemo u sljedeće svrhe:

 1. Obavljanja naše profesionalne djelatnosti, odnosno pružanja ugovorenih usluga i izvršavanja ugovornih obveza
 2. Radi odvijanje međusobne poslovne komunikacije;
 3. Identificiranja i obrade upita poslanog putem obrasca;
 4. Rješavanja prigovora;
 5. U analitičke i statističke svrhe;
 6. U tehničke i administrativne svrhe radi osiguranja sigurnosti IT sustava i upravljanja tim sustavom;
 7. U promidžbene, marketinške i reklamne svrhe, uključujući posebice razvoj i unaprjeđivanje naših usluga i druge marketinške aktivnosti (vidi više u točci 7);
 8. Organizacije i vođenja našeg poslovanja, izvršenje poslovnih procesa,  ostvarivanja prava i  obveza iz sklopljenih ugovora, izdavanja računa i plaćanja po računima, internih analiza, evidencija i izvješćivanja, sprječavanja, vođenja i rješavanja spora, pohrane i slične poslovne svrhe;
 9. Izvršenja zakonskih obveza Voditelja obrade u vezi s obavljanjem naše profesionalne djelatnosti i ostalih zakonskih obveza za čije je izvršenje nužno obraditi podatke;
 10. Zaštite osoba i imovine, uključujući zaštitu zdravlja, sigurnosti i integriteta. 

 

 1. MARKETING

Obrada u marketinške svrhe provodi se na temelju Vaše privole. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku na način da kliknete na link koji je naveden u svakoj tako poslanoj e-mail poruci ili putem e-mail adrese office@remingtonchristiesre.hr. Obrada podataka u marketinške svrhe može uključivati sljedeće aktivnosti:

 1. Prikazivanje marketinškog sadržaja koji odgovara Vašim interesima. U ovom slučaju obrađujemo Vaše osobne podatke, uključujući i one prikupljene putem kolačića i drugih sličnih tehnologija u vezi s oglašavanjem i slanjem reklama koje su prilagođene vašim preferencijama. Obrada osobnih podataka tada uključuje i profiliranje, pri čemu se prikazuju prilagođeni oglasi na temelju Vaših osobnih podataka što omogućuje bolju prilagodbu prikazanog sadržaja vašim individualnim preferencijama i
 2. Provođenje aktivnosti u vezi s izravnim marketingom (slanje komercijalnih informacija elektroničkim putem, u obliku newslettera, SMS-om ili telefonom).

 

8. OBVEZA DAVANJA PODATAKA

Obrada većine Osobnih podataka propisana je odgovarajućim zakonskim propisima iz područja trgovačkog prava, propisima koji uređuju posredovanje u prometu nekretninama, propisima o sprječavanju pranja novca, računovodstva, poreznog prava itd., te je zato obvezujuća. Ako nam ne date takve obvezne Osobne podatke, nećemo moći pružiti Vam zatraženu uslugu ili zasnovati drugi poslovni (ugovorni) odnos odnosno ostati u poslovnom (ugovornom) odnosu.

Pružanje  određenih vrsta Osobnih podataka Ispitanika u određene Svrhe može biti dobrovoljno na temelju dobrovoljne i informirane Privole koju će Ispitanik moći u svako vrijeme povući, tj. nedavanje takvih Osobnih podataka ne bi imalo nikakvih štetnih posljedica po Ispitanika.

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše osobne podatke obrađujemo i čuvamo u rokovima propisanim važećim zakonima, primjerice Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ili zakonima iz područja primjerice računovodstva, poreza, radnih odnosa i slično. Tako, primjerice, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, 10 godina nakon prestanka poslovnog odnosa moramo čuvati podatke, informacije i dokumentaciju koje smo prikupili na temelju tog Zakona.

Ako rokovi čuvanja osobnih podataka nisu određeni zakonom, osobne podatke čuvamo sve dok se ne ostvari svrha radi koje su podaci prikupljani i obrađivani. Vaše osobne podatke koji su prikupljeni na temelju privole obrađivat ćemo i čuvati do roka koji je određen prilikom davanja privole ili do trenutka povlačenja privole.

 1. VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

U vezi s obradom Vaših osobnih podataka, imate sva prava zajamčena relevantnim propisima:

 1. Pravo na pristup podacima – od Voditelja obrade možete u svakom trenutku zatražiti potvrdu o obradi osobnih podataka te u slučaju njihove obrade dobiti pristup tim podacima kao i informacijama o obradi, kategoriji podataka o kojima je riječ, primateljima odnosno subjektima kojima se podaci otkrivaju planirani datum brisanja podataka, također imate pravo zatražiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 2. Pravo na ispravak – Voditelj obrade je dužan ukloniti sve moguće nepravilnosti ili pogreške u obrađenim osobnim podacima i ažurirati ih i nadopunjavati ako su zastarjeli ili nepotpuni. Stoga, u slučaju da uočite obradu netočnih ili nepotpunih podataka ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak odnosno nadopunu;
 3. Pravo na brisanje podataka – u slučaju da smatrate kako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; ukoliko su Vaši podaci nezakonito obrađeni; u slučaju povlačenja privole i podnošenja prigovora imate pravo zatražiti brisanje podataka
 4. Pravo na ograničenje obrade – u slučaju takvog zahtjeva, Voditelj obrade prestaje obavljati operacije na Vašim osobnim podacima – iznimku čine operacije za koje ste dali privolu, te pohranu podataka, u skladu s usvojenim pravilima čuvanja – ili dok ne prestanu razlozi za ograničavanje obrade podataka (npr. ako se izda rješenje nadzornog tijela kojim se dopušta daljnja obrada podataka);
 5. Pravo na prenosivost podataka - Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Također, imate pravo na izravan prijenos tih podataka drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo;
 6. Pravo na prigovor - u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na Vašu posebnu situaciju, možete se usprotiviti obradi Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe ili svrhe koja se vrši na temelju legitimnog interesa Voditelja obrade.
 7. Pravo na povlačenje privole - ako se podaci obrađuju na temelju Vaše privole, imate pravo povući ju u bilo kojem trenutku;
 8. Pravo na podnošenje prigovora - ako smatrate da obrada osobnih podataka krši odredbe Uredbe ili druge propise o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA VEZANIH UZ OSTVARIVANJE PRAVA

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka ili želite ostvariti svoja prava, obratite se na e-adresu office@remingtonchristiesre.hr, na adresu našeg sjedišta ili putem kontaktnog obrasca.

Remington Realty d.o.o. će učiniti sve kako bi odgovorio na Vaš zahtjev u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako zbog određenog razloga nismo u mogućnosti odgovoriti na Vaš zahtjev u roku 30 dana obavijestit ćemo Vas o produljenju roka. U slučaju da nam je zahtjev poslan elektroničkim putem, odgovorit ćemo u istom obliku, osim ako ne zatražite odgovor u drugom obliku.

Pohranjujemo podatke o podnesenom zahtjevu i osobi koja je podnijela zahtjev radi osiguravanja mogućnost dokazivanja usklađenosti te utvrđivanja, obrane ili potraživanja eventualnih tražbina predmetnog subjekta.

 1. PODACI O UPOTREBI KOLAČIĆA

Ova Stranica koristi kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, u svrhu funkcioniranja Stranice i u kontekstu sigurnosti. Kolačići su dio informacija spremljenih na Vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web-stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web-stranice od treće strane (kolačići treće strane). Pomoću kolačića prikupljamo određene osobne podatke poput identifikatora Vašeg uređaja, vrste internetskog preglednika koji koristite, IP adrese s koje pristupate Stranici, Vaš odabir jezika, činjenicu da ste pregledali obavijest o kolačićima i slično. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite. U svakom trenutku, u Vašem internetskom pregledniku možete promijeniti postavke kolačića, međutim isključenje/blokiranje kolačića može značajno utjecati na funkcionalnost Stranice pa time i na Vaše korisničko iskustvo.

Ova Stranica koristi kolačiće koji su tehnički neophodni za odvijanje komunikacije između korisnikove  terminalne opreme i Internet mjesta koje posjećuje ili pružanje usluge na Internet mjestu na zahtjev korisnika (tehnički kolačići). Za te kolačiće nije potrebna Vaša privola sukladno Direktivi 2009/136 /EZ i Zakonu o  elektroničkim komunikacijama (NN br.76/22.). Tehnički kolačići (kao obavezni ili nužni kolačići) postavljaju se kao odgovor na Vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama (kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca i sl.). Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi.

Za više informacija o tome koje točno kolačiće koristimo pogledajte naše Postavke kolačića/Cookie Policy u nastavku:

Postavke kolačića/ Cookie Policy

Ova Stranica koristi kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva, u svrhu funkcioniranja Stranice i u kontekstu sigurnosti. Kolačići su dio informacija spremljenih na Vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web-stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web-stranice od treće strane (kolačići treće strane). Pomoću kolačića prikupljamo određene osobne podatke poput identifikatora Vašeg uređaja, vrste internetskog preglednika koji koristite, IP adrese s koje pristupate Stranici, Vaš odabir jezika, činjenicu da ste pregledali obavijest o kolačićima i slično. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako Vi to omogućite. U svakom trenutku, u Vašem internetskom pregledniku možete promijeniti postavke kolačića, međutim isključenje/blokiranje kolačića može značajno utjecati na funkcionalnost Stranice pa time i na Vaše korisničko iskustvo.

Ova Stranica koristi kolačiće koji su tehnički neophodni za odvijanje komunikacije između korisnikove  terminalne opreme i Internet mjesta koje posjećuje ili pružanje usluge na Internet mjestu na zahtjev korisnika. Za te kolačiće nije potrebna Vaša privola sukladno Direktivi 2009/136 /EZ i Zakonu o  elektroničkim komunikacijama (NN br.76/22.). Tehnički kolačići (kao obavezni ili nužni kolačići) postavljaju se kao odgovor na Vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama (kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca i sl.). Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi.

VRSTE KOLAČIĆA:

Kolačići prema trajanju

Ova Stranica koristi privremene i trajne kolačiće.

 • Privremeni kolačići (kolačići sesije) istječu i automatski se brišu kada zatvorite internetski preglednik. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici. Pomoću njih pohranjujemo privremene podatke, poput  posljednjih nekoliko stranica koje ste otvorili i sl.
 • Stalni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku Vašeg računala te ondje ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjujemo osnovne podatke kao što su korisničko ime za prijavu i lozinka, postavke jezika i postavke o kolačićima. Stalni kolačići ostaju u pregledniku sve dok ne isteknu ili dok ih se ručno ne izbriše.

Kolačići prema izvoru

Ova Stranica koristi i kolačići prve i treće strane.

 • Kolačići prve strane dolaze s internetskih stranica koje korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni. Navedene kolačiće internetske stranice koriste za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.
 • Kolačići treće strane potječu od drugih, partnerskih internetskih stranica koje korisnik pregledava. Treće strane tako mogu prikupljati podatke o korisnicima različitih internetskih stranica i upotrebljavati ih u marketinške i/ili analitičke svrhe.

Kolačići prema funkciji

 • Tehnički kolačići – obavezni kolačići

(uvijek aktivni) – nužni za funkcioniranje Stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati.

 • Funkcionalni kolačići

(opcionalni) – omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju. 

 • Statistički kolačići

(opcionalni)  – omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti Internet mjesta

 • Kolačići koji se koriste u analitičke i marketinške svrhe

(opcionalni) - služe u svrhu oglašavanja, praćenje navika korisnika i praćenja učinkovitosti određenih rješenja na Stranici. Ovi opcionalni kolačići uključuju:

Google Analytics kolačiće koji omogućavaju analiziranje posjećenosti. Pružatelj usluge je Google LLC, što znači da se informacije koje se putem tih kolačića generiraju o Vašem načinu korištenja Stranice, među kojima je i Vaša IP adresa, prenose na poslužitelja tvrtke Google LLC i tamo pohranjuju.

Google Ads kolačiće za bilježenje i ostvarivanje posjeta na Stranici u svrhu oglašavanja. Posjećivanjem Stranice, Vaš preglednik sprema kolačiće što mu omogućuje da Vas ponovno prepozna kao posjetitelja kad posjetite web stranice koje su dio Google oglašivačke mreže.

Stranica također koristi kolačiće društvenih mreža koji omogućuju korisniku da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenim mrežama. Podaci prikupljeni putem navedenih kolačića koriste se isključivo u analitičke i marketinške svrhe na temelju Vaše privole koju u svakom trenutku možete povući na predviđen način.

 

Dodatne informacije o konfiguriranju postavki preglednika za kolačiće možete pronaći na sljedećim poveznicama:

ovdje saznajte više o načinu privatnog pregledavanja i postavkama kolačića u Firefoxu

ovdje za čitanje o načinu anonimnog načina i postavkama kolačića u pregledniku Google Chrome

ovdje pročitajte način rada "InPrivate" i postavke kolačića u pregledniku Internet Explorer

 

 1. DIJELJENJE/PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa subjektima s kojima surađujemo u provedbi usluga koje pružamo. U svrhu ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza Voditelja obrade, kao i ostvarenja legitimnog interesa, te izvršavanja ugovora i zatraženih usluga Vaši podaci mogu biti proslijeđeni sljedećim kategorijama primatelja, odnosno Voditeljima i Izvršiteljima obrade koji su ovdje navedeni. Tako se podaci mogu dijeliti s poslovno povezanim osobama Voditelja obrade kao što su povezana društva i poslovni partneri, davatelji usluga te trećim osobama koje imaju pravo prikupljati i obrađivati podatke na temelju zakonskih obveza kao što su tijela javne vlasti, sudovi i druga pravosudnim tijelima, upravnim tijelima, agencijama, inspekcijama i slično. Podaci mogu biti proslijeđeni i našim Izvršiteljima obrade koji obrađuju osobne podatke po nalogu Voditelja obrade, poput pružatelja knjigovodstvenih usluga, informacijsko-komunikacijskih usluga i slično.

Vaši podaci koje dijelimo s povezanim društvima, poslovnim partnerima i davateljima uslugama dijelimo u mjeri potrebnoj za pružanje naših usluga, prvenstveno u svrhu izvršavanja ugovora o posredovanju. Naši poslovni partneri obrađuju osobne podatke u svojstvu Voditelja obrade u okviru usluga koje nam pružaju ili koje im mi pružamo odnosno s kojima poslujemo na neki drugi način.

Iako je sjedište Voditelja obrade u Hrvatskoj, naši poslovni partneri i davatelji usluga nalaze se i izvan Hrvatske te stoga u posebnim slučajevima, a u svrhu pružanja naših usluga, posebice izvršavanja ugovora o posredovanju, moguće je prenošenje Vaših osobnih podataka i izvan Hrvatske. U tom slučaju vodimo računa da se poštuju pravila propisana Uredbom i poduzimamo potrebne mjere zaštite u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji. U slučaju da se neki od primatelja nalaze u tzv. trećim zemljama, odnosno u državama izvan Europskog gospodarskog prostora, zahtijevat ćemo od njih da osiguraju odgovarajuću razinu zaštite putem mjera  predviđenih Uredbom.

 1. KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, a kako bi se prikupljeni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene kao i neautoriziranih razotkrivanja ili pristupa vašim osobnim podacima. Te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.

 1. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku redovito provjeravamo i ažuriramo kako bismo odredbe Politike uskladili sa zakonskim propisima i propisima Europske unije te zadržavamo pravo promjene Politike ako bi promjena bila nužna. O svim izmjenama i dopunama Politike korisnici će biti obaviješteni objavom izmijenjene i dopunjene Politike na Stranici.

Politika privatnosti posljednji je put ažurirana 08.03.2023.

Politika privatnosti je na snazi od 01.09.2020.

×

Vielen Dank! Danke!

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Das Mitglied unseres Teams wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.

Mehr Info